Utdanningsstøtte

UtdanningsstøtteI utgangspunktet er offentlige skoler gratis i Norge, og barn og unge i skolealder som skal oppholde seg mer enn tre måneder i landet, har rett til fri skolegang. Dette er likt for alle, uansett hvilket statsborgerskap man har. Oppholdet behøver heller ikke være av varig art, men det skal som sagt være lenger enn tre sammenhengende måneder. Det er undervisningsplikt i Norge, hvilket i utgangspunktet betyr at barn og unge skal undervises i henhold til forskrift for den alder og de kunnskapene de har, men ikke nødvendigvis i en skole.

Når det gjelder videregående skoler, voksenopplæring eller privat undervisning kan reglene være til dels ganske annerledes. Det er ikke alltid man har rett til denne form for opplæring i Norge, og det kan stilles forskjellige krav til både det å få en skoleplass samt finansieringen av denne, litt avhengig av situasjonen man befinner seg i. Spesielt hvis man ønsker å finansiere studiene ved hjelp av Statens Lånekasse for Utdanning.

Som serbisk statsborger stilles det derfor strengere krav enn for borgere innen EU / EØS eller nordiske borgere, men umulig er det ikke selv om enkelte kriterier kan virke vanskelige.

Unntak og kvoteordninger

Blant unntakene finner man for å nevne noen studenter som er innvilget asyl i Norge, og ikke lenger bor i mottak. Personer som er gift eller har felles barn med norsk statsborger, eller befinner seg i Norge på annet humanitært grunnlag som for eksempel familiegjenforening. Personer som har bodd og arbeidet sammenhengende i minimum 24 måneder i Norge, eller allerede har fullført en utdannelse i Norge, og ønsker å videreutdanne seg. Varig oppholdstillatelse kan også i de fleste tilfeller kvalifisere til finansiering av utdannelse med hjelp av Statens Lånekasse for Utdannelse.

Tidligere fantes det også en kvoteordning for utenlandske statsborgere som ønsket å studere i Norge, men denne ordningen er nå gått bort fra.

Hvilken dokumentasjon som kreves for å søke om og motta støtte fra Statens Lånekasse for Utdannelse kan variere en del i hvert enkelt tilfelle, så det beste rådet er å følge med på deres nettsider så man til enhver tid er oppdatert, eller man kan henvende seg direkte og be om å få snakke eller på annen måte korrespondere med en saksbehandler.

Mange studieinstitusjoner, spesielt innen privat sektor, tilbyr også egne finansieringsløsninger til studentene sine. Dette kan være løsninger som å betale studieavgiften i rater, få den på faktura, eller de samarbeider med låneinstitusjoner som går inn og dekker beløpet som et hvilket som helst annet lån. Her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på hvilke betingelser som gjelder, og hvilke muligheter man har for å kunne konvertere et eventuelt lån over til et stipend på et senere tidspunkt. Noen tilbyr nemlig også dette, spesielt hvis det er et fagstudie støttet av enten et legat eller en arbeidsgiver, hvor en av betingelsene for en slik konvertering er at man består studiet innen fastsatt tid, eller på annen måte utmerker seg i så henseende.

Alle kommuner i Norge har også egne studieveiledere som er behjelpelige både med å velge studie, skole, og finansiering av disse.