Boliglån for serbiske personer i Norge

Har man som serber først valgt å etablere seg i Norge er det mange ting man må sette seg inn i. Alt fra registrering i folkeregisteret til skattesystem, og sist men ikke minst – man må finne seg et sted å bo. Mange velger å leie bolig den første tiden de bor i Norge, eller innlosjerer seg hos velvillige venner og bekjente. Når man så senere er kommet i arbeid, har gode forbindelser med en eller flere banker og kan vise til god økonomisk historikk, er det nærliggende å vurdere hvorvidt man skal kjøpe seg en egen bolig å bo i.

For å komme i betraktning som potensiell låntaker til en bolig eller annen fast eiendom er det flere faktorer som spiller inn, og det er som regel ingen forskjell på hvilken nasjonalitet man har. Det er de samme regler for norske statsborgere som for utenlandske. For det første må man ha betalingsevne, hvilket innebærer regelmessig og stabil inntekt. Dette kan være lønn eller andre stønader, og av en slik størrelse at det kan forsvare de forpliktelsene man påtar seg. Videre setter mange låneinstitusjoner krav om varighet på botid i Norge. Et minimum på tre år er ikke uvanlig, i enkelte tilfeller også lenger. Det er også viktig å kunne vise til gode økonomisk historikk slik at långiver føler seg sikker på å få igjen investeringen sin.

Egenkapital

Det er også svært vanlig i Norge at den som søker om boliglån har en egenkapital av en viss størrelse, slik at långiver kan foregi denne som en slags sikkerhetsventil dersom låntaker ikke klarer å overholde sine forpliktelser i henhold til den avtalen som inngås. Har man for eksempel selv lagt 20% eller mer av lånebeløpet i kjøpet, kan långiver ta pant i dette slik at eventuelle misligholdte renter og avdrag kan dekkes inn på denne måten.

Noen gode tips når man søker lån til bolig er å se på hvilken type bolig man søker om å få lån til. Er det for eksempel en enebolig med egen godkjent utleiedel vil det typisk være lettere å få lån til dette enn leilighet uten. Graden av finansiering spiller også inn, da det alltid vil være lettere å få lån til eiendom dersom man har egne midler i tillegg.

Skulle man falle utenfor noen av disse kriteriene, kan det være vanskelig å etablere seg på det norske boligmarkedet. Manglende egenkapital, for kort opphold i Norge eller andre ting som spiller inn, kan ofte kompenseres for ved hjelp av kausjonister. En kausjonist i dette tilfellet vil typisk være en som oppfyller alle kriterier for et slikt lån, og som er villig til å stille som sikkerhet for den som ønsker, men ikke kan få, et slikt lån på vanlig måte.

Uansett hvilke planer man eventuelt har i forhold til lån og kjøp av bolig i Norge, bør man så tidlig som mulig involvere bankforbindelsene sine, eventuelt en megler. En ting er at det økonomiske må være på plass, det er også et juridisk aspekt det må tas hensyn til. Desto tidligere man får profesjonell hjelp til dette, desto sterkere stiller man i den prosessen et boligkjøp er.

Se hvordan du blir bankkunde i Norge på Finansnorge.no.